Søk reise

Reisevilkår

CROATIA YACHT CLUB VILKÅR FOR LEIE AV BÅT I KROATIA


Følgende vilkår regulerer avtaleforholdet mellom Croatia Yacht Club AB (heretter “CYC”) og Båtleier, ved leie av båt i Kroatia. Gjelder fra og med 27 oktober 2014.

1.    Innledende bestemmelser

1.1. En booking for å leie en båt er en gruppebooking der bookingansvarlig er den som har kontakt med CYC. Bookingansvarlig er ansvarlig for betalingen, at all informasjon fordeles til øvrig besetning og at de rette kvalifikasjoner tas med i originalkopien. Bookingansvarlig må også gi CYC rett e-postadresse dersom det skjer forandringer i kontaktinformasjonen. Betaling skal skje av bookingansvarlig eller av en annen person på den bookingansvarliges ansvar.

1.2 Betaling og booking

1.2.1. Etter at delbetalingen av registreringsavgiften er påbegynt er bookingen bindende og registreringsavgiften skal være fullt betalt innen 4 dager. Bookingansvarlig skal med en gang kontrollere all informasjonen som står på fakturaen og kontakte CYC umiddelbart om det er noe feil.
1.2.2.  Senest 4 dager etter at bookingen er bekreftet av CYC skal en registreringsavgift betales, og den endelige betalingen skal være hos CYC senest 40 dager før avreise.

1.3 Båtleierens allmenne forpliktelser

1.3.1. Båtleieren er ansvarlig for at han/hun har et komplett,  gyldig pass og øvrige dokumenter som er nødvendige for at leieavtalen skal gjennomføres (Se punkt 1.3.3.) Senest 7 dager før mottakelsen av båten skal båtleieren sende inn en besetningsliste til CYC. Besetningslisten beholdes i 4 uker før avreisen, og har ikke båtleieren sendt inn besetningslisten etter påminnelse fra CYC, belastes båtleieren 20€ for det ekstra arbeidet CYC tvinges til å gjøre ved innsjekking. Besetningslisten skal inneholde fornavn og etternavn, personnummer og passnummer for hele besetningen, samt én e-postadresse. Det skal også fremkomme hvem som er skipper (Se punkt 1.3.3. nedenfor)
1.3.2. Båtleieren forplikter seg til å kun anvende båten til privat bruk og håndtere båten og utrustningen med omsorg, og:
-    Ikke forlate båten i tredjeparts omsorg
-    Ikke transportere personer eller gods mot avgift
-    Ikke ta ombord flere enn hva som fremkommer i besetningslisten
-    Ikke ta ombord noe udeklarert gods
-    Deklarere importert og eksportert gods i samsvar med gjeldene regler der båtleieren befinner seg
-    Følge de lover og regler i det landet båtleieren oppholder seg
-    Ikke delta i noen konkurranser eller regattaer med båten
-    Ved berging, lage en avtale før man aksepterer bergingen.
Dersom ikke båtleieren følger disse reglene er han/hun fullt ansvarlig for konsekvensene og CYC skal være fri for ansvar.
1.3.3. For å leie båt i Kroatia kreves det at man kan vise gyldige sertifikat for å føre båt, eventuelt båtførerprøven og VHF-sertifikat på engelsk for minst en person ombord på båten. Disse skal medbringes under reise i originalkopien. En person med disse kunnskapsbevisene skal være båtens skipper. CYC tar intet økonomisk ansvar dersom sertifikat eller originalkopier mangler eller er ugyldig. CYC følger  Sjøfartsdirektoratets forskrifter når det gjelder nautisk kompetanse. Hør med dem, tlf: +47 52 74 50 00 , om du er usikker på om ditt sertifikat gjelder. Skipper kan leies om den rette kompetansen mangler.

1.3.4.  Båten leies fra kl. 17.00 på mottakelsesdagen til kl. 09.00 på returdatoen. Båten skal senest befinne seg i hjemmehavn kl. 18.00 kvelden før returdatoen. Overnatting ombord til lørdag morgen inngår i leieavtalen. Båten skal være tømt senest kl. 09.00 lørdag morgen. Inspeksjon gjennomføres på samme måte som ved innsjekking. Eventuelle skader inspiseres, vurderes og  rettes opp.
Dersom båten ikke leveres tilbake i tide, uansett værforhold, skal båtleieren betale dobbel leieavgift for den tiden båten ikke er tilbake. Båtleieren skal også dekke de utgiftene som CYC pådrar seg dersom neste båtleier avbestiller sin tur. Skulle båtleieren, etter eget omdømme, avslutte sin reise i en annen havn enn den avtalte, skal leietakeren umiddelbart si ifra til CYC om dette. Båtleieren må da bli ved båten eller overlate ansvaret for den til et annet besetningsmedlem, med kunnskapsbevis som samsvarer med 1.3.3, helt til en representant fra CYC har mulighet til å overta båten. Båten er overlevert når den har blitt inspisert av CYC eller av deres utsendte person. Båtleieren er ansvarlig og skal betale kostnader som kan oppstå i nevnte situasjon.

1.3.5. Før båtleieren kan få overta båten må bookingansvarlig og skipperen undertegne en avtale med den lokale båteieren. Før det gis fri adgang til båten skal båtleieren granske båten og hennes utstyr nøye og krysse av for utstyret på en inventarliste. Dersom båtleieren ikke finner noen skader på båten eller utstyret skal båtleieren skrive under og dermed godkjenne inventarlisten. Dokumentene signeres og ansvaret for båten overtas av skipperen. Dersom leietaker ikke kan forlate basen eller hjemmehavnen har CYC rett til å utføre reparasjoner uten å kompensere gjesten for tapt seiltid. Senere klage på båten eller utstyret kan deretter ikke gjøres gjeldende i større utstrekning enn hva som angis nedenfor. Det samme gjelder båtens elektriske utrustning og instrumenter.

1.3.6. Ved retur skal båten være skikket for kontroll. Båten skal være i pen stand utvendig og innvendig, hvilket betyr at den skal være tømt for all søppel og eiendeler. Det er også viktig at båtens utstyr ligger på sine ordinære plasser og at oppvasken er tatt. Båten skal altså forlates i god stand. Om båten ikke forlates i god stand belastes leietakeren med 50€ /time for det ekstra arbeidet som personalet blir tvunget til å gjøre. Båten skal returneres med full tank. Tapt, skadet eller ubrukelig utstyr må rapporteres til den personen som har ansvaret på stedet ved returen.
Dersom tanken ikke er full skal båtleieren erstatte CYC for påfyllingskostnaden + 100€. Hvis båten returneres i en uakseptabel stand kommer en ekstraavgift på 300€.

1.3.7. Før båtleieren får tilgang til båten skal et depositum betales. Beløpet fremkommer på reservasjonsbekreftelsen og/eller fakturaen. Depositumet kan betales kontant eller med et Visa, MasterCard- eller American Express-kort. Depositumet betales etter inspeksjon av båten, hennes utstyr og  inventar, og inspeksjonen gjøres på stedet av båteieren. Depositumet betales tilbake dersom det ikke finnes noen bemerkninger etter inspeksjonen. Ved tap eller skader beholdes depositumet, helt eller delvis, alt etter skadenes omfang før den endelige kostnaden er bestemt, forutsatt at umiddelbar løsning ikke er mulig. Reparasjons- og anskaffelseskostnader tas fra depositumet.

Båtleieren kan tegne en depositumsforsikring ved booking. Båten er helt forsikret. Båtleieren kan tegne en selvrisikoforsikring før avreisen. Den beskytter båtleieren fra å tape hele sitt depositum ved eventuell skade. Selvrisikoforsikringen består av en fast pris og et variabelt depositum, hvilket innebærer at båtleieren betaler av lavere sum i fast kostnad som ikke kan bli tilbakebetalt, samt et beløp som betales på stedet, som tilsvarer 10% av det originale depositumet. Den delen som betales på stedet blir tilbakebetalt om båten kommer tilbake uten skader. Vennligst sjekk i bookingsbekreftelsen for den korrekte prisen. Selvrisikoforsikringen gjeller ikke ved grov uaktsomhet eller under alkohol- eller narkotikapåvirket tilstand. Selvrisikoforsikringen gjeller ikke ved tap av anker, kjetting, jolle eller påhengsmotor. Selv om en selvrisikoforsikring er tegnet, skal hele depositumet betales ved innsjekking om båten ikke ligger ved vår hovebase i Trogir. Ved skade sendes skademelding til CYC senest 14 dager etter utsjekking.

1.3.8.  Skulle det oppstå skader som følge av normale værforhold og normalt bruk under leietiden, har båtleieren ansvar for at tilstrekkelig, nødvendige reparasjoner gjøres så fort som mulig. Reparasjonskostnadene erstattes senere av båteieren ved levering av kvittering. Erstattede deler må beholdes.

1.3.9. Ved større skader, eventuelle forsinkelser, tap av båten, manglende evne til å håndtere båten, myndighetenes beslag av båten  eller tredje part, må CYC samt en lokal representant meddeles om situasjonen umiddelbart. Båtleieren må gjøre nødvendige tiltak for å begrense skade og negative konsekvenser (f.eks. økonomiske tap) og dokumentere, overvåke og, etter overensstemmelse med båteieren, legge ut penger for potensielt reparasjonsarbeid.

1.3.10.  Om båtleieren delvis er ansvarlig for skader eller de situasjoner som nevnes over, eller bryter diss vilkår i denne avtalen, skal båtleieren kompensere båteieren for utgifter, potensielle tap og andre direkte eller indirekte skader som oppstår på grunn av båtleierens handlinger. Ved personskade eller skade på båten skal båtleieren skrive en rapport og få råd fra en tredjeperson (f.eks. havnekaptein, lege eller inspektør).
Om en skade ikke kan repareres under reisen og omstendighetene gir rom for en retur av båten, må båtleieren returnere til hjemmehavnen innen leietiden har løpt ut, etter å ha kontaktet CYC, slik at skadene kan repareres. Dersom CYC, som nevnt over, skal betale reparasjonskostnadene returneres den delen av leieavgiften som tilsvarer den gjenstående leietiden.

1.3.11.  Ved brudd på noen av punktene i denne avtalen må båtleieren betale/erstatte CYC for alle de skadene og kostnadene som rammer CYC på grunn av kontraktsbrudd. Om CYC blir gjort ansvarlig overfor en tredjepart på grunn av båtleierens handlinger, skal båtleieren betale CYC for de utgiftene som de påføres på grunn av slike handlinger. Skulle det oppstå tap eller skader på båten eller utstyret under leietiden skal båtleieren legge ut for kostnadene for utbytte eller reparasjoner dersom skadene ikke har oppstått på grunn av normal slitasje. Båtleieren er ansvarlig for kostnader som ikke dekkes av forsikringer og følgekostnader på grunn av tilsiktede eller grovt uaktsomme handlinger.

1.3.12 Om en skade rapporteres for sent eller ufullstendig, slik at forsikringen ikke kan gjøres gjeldende, er båtleieren fullt ansvarlig for kostnadene.

1.4. Pris og avtalte tjenester

1.4.1. Informasjonen i brosjyrer og kataloger, inkludert internett, er inkludert i avtalen. Informasjonen er bindende for arrangøren, om ikke denne informasjonen i kataloger, internett eller brosjyrer eksplisitt forbeholder seg retten til å gjøre endringer og den reisende har fått informasjon om disse endringene innen avtalen inngås. CYC har en dynamisk prissetting på sin online booking som tilpasses etter tilbud og etterspørsel.

1.4.2. Det som inkluderes i prisen er båten og tilhørende utstyr, sengetøy, alle nødvendige tillatelser, skatter og en jolle. Båtleieren har rett til nødvendig service i hjemmehavnen og normal slitasje under leietiden aksepteres.

1.4.3. CYC er ansvarlige for at båten er forsikret i proporsjon til depositumet (Se punkt 1.3.7). Forsikringen dekker skade ved brann, marina- og kollisjonsulykker, inkludert tredjepart. Forsikringen dekker ikke personlige eiendeler eller annen skade som noen i besetningen eller en annen person ombord påvirkes av. Kontrollér derfor Deres egen boligforsikring nøye eller tegn en separat reiseforsikring. Forsikringen omfatter ei heller skader som oppstår på grunn av uaktsomhet eller uvettig forsømmelse av båtleieren eller noen i besetningen.

1.4.4.  Prisen skal angis på et slikt sett at hele leieavgiften tydelig fremkommer. Den skal omfatte alt i avtalen, inkludert tjenester, obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

1.4.5. Eventuelle, særskilte tjenester/leveranser på båtleierens forespørsel inkluderes kun i avtalen dersom disse uttrykkelig bekreftes av CYC.

1.4.6. Ved leie av skipper, vertinne eller kokk, tillkommer matkostnader under reisen.  


 1.5. Avtaleinngåelsen


1.5.1. Avtalen er bindende for partene når CYC skriftlig har bekreftet båtleieren bestilling og båtleieren har betalt registreringsavgiften. CYC skal bekrefte båtleierens bestilling uten forsinkelse.

1.5.2. Har den reisende, etter purring utsatt betaling av registreringsavgiften, skal dette fremkomme på bookingbekreftelsen med en oppgitt dato for seneste betalingsmulighet. Forespørselen er likevel bindende for den reisende.

1.5.3. Dersom båtleieren ikke betaler i samsvar med avtalen, har CYC rett til å oppheve avtalen. Ved en slik heving har CYC krav på erstatning for det beløpet som båtleieren skulle ha betalt, om båtleieren hadde avbestilt reisen i samsvar med avbestillingsreglene i avsnitt 3.1.

2. Endring av avtalen
2.1. Prisendringer

2.1.1. Dersom en kostnadsøkning for arrangøren skulle inntreffe etter en avtale tilsvarende punkt 1.5 har blitt bindende for partene, får arrangøren øke prisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene som disse bygger på:

- Endringer i transportkostnader, inkludert priser på drivstoff

- Endringer i skatter, toll og avgifter, eller avgifter for visse tjenester, som f.eks. flyplass-, havne-, landings- og startavgifter

- Endringer i valutakurser, som anvendes til beregning av prisen. 

2.1.2. Rett til prisøkning kan, ifølge teksten ovenfor, kun forekomme om kostnadsøkningen overstiger SEK 100 kr.

2.1.3. Prisen kan ikke høynes under de siste 20 dagene før den avtalte ankomstdagen. CYC skal så snart det er mulig underrette båtleieren om prisendringene.

2.1.4. Reisens pris skal på tilsvarende vis senkes dersom CYCs kostnader reduseres tidligere enn 20 dager før den avtalte avreisedagen, på samme måte som angitt over. Ved kostnadsreduksjon skal prisen kun senkes dersom reduksjonen overstiger SEK 100 kr.

2.2 Endringer etter avtalens inngåelse

Den reisendes ønsker om endringer før avreise. Ved endringer vedrørende bookingen tar CYC et administrativt tillegg på minimum SEK 300 kr.

2.2.1. CYC endringer/avbestilling før avreise

2.2.1.1. Arrangørens endringer/avbestillinger før avreise.
Tidplanen er midlertidig frem til 7 dager før avreise. Endringer av de midlertidige tidene meddeles den reisende så snart som mulig. Forandringer i de midlertidige tidene kvalifiserer ikke til prisavslag, erstatningsreise, erstatning eller annen kompensasjon. Informasjon om avlyst reise gis senest 20 dager før avreisen.

2.2.1.2. Om CYC må avbestille leien av båt eller om den ikke kan gjennomføres som avtalt, skal båtleieren snarest informeres om dette.

2.2.1.3. Dette gjelder ikke for endringer eller avvik som kan anses å være mindre betydelige for båtleieren.

2.2.1.4. Om endringer medfører at båtleiens økonomiske verdi reduseres, har båtleieren krav på prisavslag.  

2.2.1.5.  Dersom de endringene CYC har gjort i avtalen er vesentlige, eller reisen innstilles uten at båtleieren har noe skyld i saken, kan han/hun heve avtalen og få tilbake hele beløpet som han/hun betalte i henhold til avtalen.

2.2.1.6. Båtleieren skal, innen rimelig tid etter å ha tatt imot meldingen om endringen eller innstilt fly, underrette CYC om sitt valg.

2.2.1.7.  Minste antall personer til seilkurs og cruise på seilbåt er 6 deltakere. Sammenslåing av seilkurs og cruise på seilbåt kan forekomme ved for få påmeldte deltakere. På seilskole og kryssing på seilbåt er minimumsalder 8 år.

2.2.1.8. Dersom endringer i de avtalte tjenestene i henhold til 2.2.1.2 eller 2.2.1.4 kommer av omstendigheter som er utenfor CYCs kontroll, som de, innenfor rimelighetens grenser, ikke kunne ha forventet i det avtalen ble inngått og de konsekvensene som følger, også innenfor rimelighetens grenser, ikke kunne unngås eller overvinnes, har båtleieren ikke rett på erstatning. Om endringer skyldesunderleverandører som CYC har engasjert, er CYC kun fri fra ansvar dersom endringen kommer fra omstendigheter som er utenfor underleverandørens kontroll.

3. Avslutning av avtalen
3.1 Båtleierens avbestilling av båtleien - allmenne bestemmelse

3.1.1. Om båtleieren ikke kan leie båten i henhold til bestillingen skal båtleieren umiddelbart meddele dette til CYC. CYC kan da gi et avbestillingsgebyr som nedenfor.
3.1.2.  Båtleierens avbestilling skal skje på den måten som angis i avtalen. Dersom ikke annet fremkommer skal avbestilling skje skriftlig.

3.1.2.  Ved avbestilling tidligere enn 40 dager før tilgang til båten skal den reisende betale registreringsavgiften.

3.1.4. Ved avbestilling 39-0 dager før tilgang til båten skal den reisende betale 100% av prisen for leie av båten.

3.1.5. Dersom båten ikke er tilgjengelig ved den planlagte overtakelsen forbeholder CYC seg retten til å tilby en likeverdig eller bedre båt. Dersom CYC ikke skulle klare å tilby en bedre eller likeverdig båt ved den planlagte overtakelsen, kan båtleieren heve avtalen innen 24 timer ved en leietid på maksimalt 10 dager og innen 36 timer ved en leietid på minst 10 dager. Den uteblivende båttiden erstattes i forhold til den uteblitte leietiden. Dersom kunden ikke avbestiller båten har han rett på tilbakebetaling av leiebeløpet for den tiden hvor båten er utilgjengelig.

3.1.6 Dersom deler av utstyret har blitt skadet eller tapt ved utleie, før båtleierens leietid, og CYC ikke kan erstatte utstyret før etter leietidens slutt, har kunden ikke rett til å avbestille båten eller kreve erstatning av CYC, om båten er sjødyktig. Garanti for at båten fungerer perfekt kan heller ikke gis, ettersom slitasje, feilaktig bruk og værforhold kan forårsake feil/skader. Ekstrasenger holder ikke samme standard som de ordinære sengene. (Ekstrasenger angis i markedsmateriellet med antall senger etter “+”-tegnet. 8+2+2 innebærer f.eks. 8 ordinære senger og 4 ekstrasenger. CYC tar ikke ansvar for problemer eller ulemper forårsaket av bortfall av elektrisk strøm som skyldes midlertidige feil i basen, myndighetenes varslingssystem eller lignende.

3.2. Båtleieren og CYC har rett til å heve kontrakten på grunn av force majeure

3.2.1. Både CYC og båtleieren har rett til å heve kontrakten om det, etter at avtalen har blitt bindende for begge parter, i eller i nærheten av båtens hjemmehavn, inntreffer en naturkatastrofe, krigshandlinger, generalstreik eller en annen inngripende hendelse, som påvirker båtleiens gjennomføring eller forholdene ved reisemålet på det tidspunkt da reisen skal gjennomføres. Om båtleieren eller CYC hever kontrakten med støtte fra denne bestemmelsen, har båtleieren rett til å få tilbake det han/hun betalte i henhold til kontrakten. Om CYC hever kontrakten med grunnlag i denne bestemmelsen, har båtleieren ikke rett på erstatning.

3.2.2. Hvorvidt hendelsen kvalifiserer for å kalles en force majeure, som angitt i 3.2.1, bestemmes av de offisielle uttalelsene fra svenske/norske og internasjonale myndigheter. En fraråding fra UD om å reise til det aktuelle reisemålet, skal anses som en slik hendelse.

3.2.3. Båtleieren har ikke rett til å avbestille, etter 3.2.1, om han/hun ved inngåelsen av avtalen kjente til at en slik inngripende hendelse, som omtalt i dette punktet, forelå eller om hendelsen var allment kjent.

3.2.4. Om båtleieren ikke har rett til å avbestille reisen, med grunnlag i 3.2.1, men allikevel avbestiller, er det CYCs allmenne avbestillingsregler i punkt 3.1 som gjelder

4. Feil og mangler
4.1. Klager

4.1.1. Ved feil i de avtalte tjenestene skal båtleieren umiddelbart, etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdager feilen, ringe telefonnummeret som er angitt og klage, for å gi muligheten til å rette opp feilen og kreve erstatning/kompensasjon  senere. Klager skal, om mulig, skje i båtens hjemmehavn.

4.1.2. Båtleieren skal, om mulig, forsikre seg om at klagen blir dokumentert i skriftlig form av arrangøren eller arrangørens underleverandør på stedet.

4.1.3. Den reisende kan ikke klage på feil om ikke klagen skjer i overensstemmelse med det som er sagt over.

4.1.4. Krav på erstatning eller prisavslag, skal snarest etter reisens avslutning sendes til CYC, i samsvar med punkt 4.2.1

4.2. Retting av feil

4.2.1. Dersom CYC tilbyr seg å rette feilen, kan båtleieren ikke kreve prisavslag eller avslutte kontrakten, forutsatt at rettingen skjer innen rimelig tid og uten ekstra kostnad eller vesentlig ulempe for båtleieren. Om en feil påvirker seilingen betydelig og ikke kan rettes, erstattes båten med en tilsvarende/likeverdig båt. I tilfelle hvor det blir en erstatningsbåt, veier prisen for erstatningsbåten tyngre enn utstyrsdetaljer og årsmodell. Vi går sammen igjennom hva som ikke har fungert og hva som har forårsaket ulempene, for å finne en rimelig løsning eller enighet. Tilbakebetaling blir ikke gitt for mindre feil som ikke påvirker seilingen. Om den reisende ikke er fornøyd med de tiltakene som er fattet skal en skriftlig melding, på engelsk, leveres til en representant/båtutleieren, senest ved utsjekking. Klager skal være hos CYC senest 2 uker etter ankomsten.

4.2.2. Båtleieren skal alltid prøve å begrense skade.

5. Ansvarsbegrensninger CYC

5.1. CYCs ansvar for krav på grunn av skade eller feil er begrenset til båtleien.

6. Tvister

6.1.  Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkning av avtalen gjennom forhandlinger. Om partene ikke kan bli enige, kan tvisten prøves av Forbrukerrådet eller av en allmenn domstol.