Søk reise

Reisevilkår

CROATIA YACHT CLUB VILKÅR FOR LEIE AV BÅT I KROATIA


Følgende vilkår regulerer avtaleforholdet mellom Croatia Yacht Club AB (heretter “CYC”) og Båtleier, ved leie av båt i Kroatia. Gjelder fra og med 27 oktober 2014.

1.    Innledende bestemmelser

1.1. En booking for å leie en båt er en gruppebooking der bookingansvarlig er den som har kontakt med CYC. Bookingansvarlig er ansvarlig for betalingen, at all informasjon fordeles til øvrig besetning og at de rette kvalifikasjoner tas med i originalkopien. Bookingansvarlig må også gi CYC rett e-postadresse dersom det skjer forandringer i kontaktinformasjonen. Betaling skal skje av bookingansvarlig eller av en annen person på den bookingansvarliges ansvar.

1.2 Betaling og booking

1.2.1. Etter at delbetalingen av registreringsavgiften er påbegynt er bookingen bindende og registreringsavgiften skal være fullt betalt innen 7 dager. Bookingansvarlig skal med en gang kontrollere all informasjonen som står på fakturaen og kontakte CYC umiddelbart om det er noe feil.
1.2.2.  Senest 7 dager etter at bookingen er bekreftet av CYC skal en registreringsavgift betales, og den endelige betalingen skal være hos CYC senest 40 dager før avreise.

1.3 Båtleierens allmenne forpliktelser

1.3.1. Båtleieren er ansvarlig for at han/hun har et komplett,  gyldig pass og øvrige dokumenter som er nødvendige for at leieavtalen skal gjennomføres (Se punkt 1.3.3.) Senest 7 dager før mottakelsen av båten skal båtleieren sende inn en besetningsliste til CYC. Besetningslisten beholdes i 4 uker før avreisen, og har ikke båtleieren sendt inn besetningslisten etter påminnelse fra CYC, belastes båtleieren 20€ for det ekstra arbeidet CYC tvinges til å gjøre ved innsjekking. Besetningslisten skal inneholde fornavn og etternavn, personnummer og passnummer for hele besetningen, samt én e-postadresse. Det skal også fremkomme hvem som er skipper (Se punkt 1.3.3. nedenfor)
1.3.2. Båtleieren forplikter seg til å kun anvende båten til privat bruk og håndtere båten og utrustningen med omsorg, og:
-    Ikke forlate båten i tredjeparts omsorg
-    Ikke transportere personer eller gods mot avgift
-    Ikke ta ombord flere enn hva som fremkommer i besetningslisten
-    Ikke ta ombord noe udeklarert gods
-    Deklarere importert og eksportert gods i samsvar med gjeldene regler der båtleieren befinner seg
-    Følge de lover og regler i det landet båtleieren oppholder seg
-    Ikke delta i noen konkurranser eller regattaer med båten
-    Ved berging, lage en avtale før man aksepterer bergingen.
Dersom ikke båtleieren følger disse reglene er han/hun fullt ansvarlig for konsekvensene og CYC skal være fri for ansvar.
1.3.3. For å leie båt i Kroatia kreves det at man kan vise gyldige sertifikat for å føre båt, eventuelt båtførerprøven og VHF-sertifikat på engelsk for minst en person ombord på båten. Disse skal medbringes under reise i originalkopien. En person med disse kunnskapsbevisene skal være båtens skipper. CYC tar intet økonomisk ansvar dersom sertifikat eller originalkopier mangler eller er ugyldig. CYC følger  Sjøfartsdirektoratets forskrifter når det gjelder nautisk kompetanse. Hør med dem, tlf: +47 52 74 50 00 , om du er usikker på om ditt sertifikat gjelder. Skipper kan leies om den rette kompetansen mangler.

1.3.4.  Båten leies fra kl. 17.00 på mottakelsesdagen til kl. 09.00 på returdatoen. Båten skal senest befinne seg i hjemmehavn kl. 18.00 kvelden før returdatoen. Overnatting ombord til lørdag morgen inngår i leieavtalen. Båten skal være tømt senest kl. 09.00 lørdag morgen. Inspeksjon gjennomføres på samme måte som ved innsjekking. Eventuelle skader inspiseres, vurderes og  rettes opp.
Dersom båten ikke leveres tilbake i tide, uansett værforhold, skal båtleieren betale dobbel leieavgift for den tiden båten ikke er tilbake. Båtleieren skal også dekke de utgiftene som CYC pådrar seg dersom neste båtleier avbestiller sin tur. Skulle båtleieren, etter eget omdømme, avslutte sin reise i en annen havn enn den avtalte, skal leietakeren umiddelbart si ifra til CYC om dette. Båtleieren må da bli ved båten eller overlate ansvaret for den til et annet besetningsmedlem, med kunnskapsbevis som samsvarer med 1.3.3, helt til en representant fra CYC har mulighet til å overta båten. Båten er overlevert når den har blitt inspisert av CYC eller av deres utsendte person. Båtleieren er ansvarlig og skal betale kostnader som kan oppstå i nevnte situasjon.

1.3.5. Før båtleieren kan få overta båten må bookingansvarlig og skipperen undertegne en avtale med den lokale båteieren. Før det gis fri adgang til båten skal båtleieren granske båten og hennes utstyr nøye og krysse av for utstyret på en inventarliste. Dersom båtleieren ikke finner noen skader på båten eller utstyret skal båtleieren skrive under og dermed godkjenne inventarlisten. Dokumentene signeres og ansvaret for båten overtas av skipperen. Dersom leietaker ikke kan forlate basen eller hjemmehavnen har CYC rett til å utføre reparasjoner uten å kompensere gjesten for tapt seiltid. Senere klage på båten eller utstyret kan deretter ikke gjøres gjeldende i større utstrekning enn hva som angis nedenfor. Det samme gjelder båtens elektriske utrustning og instrumenter.

1.3.6. Ved retur skal båten være skikket for kontroll. Båten skal være i pen stand utvendig og innvendig, hvilket betyr at den skal være tømt for all søppel og eiendeler. Det er også viktig at båtens utstyr ligger på sine ordinære plasser og at oppvasken er tatt. Båten skal altså forlates i god stand. Om båten ikke forlates i god stand belastes leietakeren med 50€ /time for det ekstra arbeidet som personalet blir tvunget til å gjøre. Båten skal returneres med full tank. Tapt, skadet eller ubrukelig utstyr må rapporteres til den personen som har ansvaret på stedet ved returen.
Dersom tanken ikke er full skal båtleieren erstatte CYC for påfyllingskostnaden + 100€. Hvis båten returneres i en uakseptabel stand kommer en ekstraavgift på 300€.

1.3.7. Før båtleieren får tilgang til båten skal et depositum betales. Beløpet fremkommer på reservasjonsbekreftelsen og/eller fakturaen. Depositumet kan betales kontant eller med et Visa, MasterCard- eller American Express-kort. Depositumet betales etter inspeksjon av båten, hennes utstyr og  inventar, og inspeksjonen gjøres på stedet av båteieren. Depositumet betales tilbake dersom det ikke finnes noen bemerkninger etter inspeksjonen. Ved tap eller skader beholdes depositumet, helt eller delvis, alt etter skadenes omfang før den endelige kostnaden er bestemt, forutsatt at umiddelbar løsning ikke er mulig. Reparasjons- og anskaffelseskostnader tas fra depositumet.

Båtleieren kan tegne en depositumsforsikring ved booking. Båten er helt forsikret. Båtleieren kan tegne en selvrisikoforsikring før avreisen. Den beskytter båtleieren fra å tape hele sitt depositum ved eventuell skade. Selvrisikoforsikringen består av en fast pris og et variabelt depositum, hvilket innebærer at båtleieren betaler av lavere sum i fast kostnad som ikke kan bli tilbakebetalt, samt et beløp som betales på stedet, som tilsvarer 10% av det originale depositumet. Den delen som betales på stedet blir tilbakebetalt om båten kommer tilbake uten skader. Vennligst sjekk i bookingsbekreftelsen for den korrekte prisen. Selvrisikoforsikringen gjeller ikke ved grov uaktsomhet eller under alkohol- eller narkotikapåvirket tilstand. Selvrisikoforsikringen gjeller ikke ved tap av anker, kjetting, jolle eller påhengsmotor. Selv om en selvrisikoforsikring er tegnet, skal hele depositumet betales ved innsjekking om båten ikke ligger ved vår hovebase i Trogir. Ved skade sendes skademelding til CYC senest 14 dager etter utsjekking.

1.3.8.  Skulle det oppstå skader som følge av normale værforhold og normalt bruk under leietiden, har båtleieren ansvar for at tilstrekkelig, nødvendige reparasjoner gjøres så fort som mulig. Reparasjonskostnadene erstattes senere av båteieren ved levering av kvittering. Erstattede deler må beholdes.

1.3.9. Ved større skader, eventuelle forsinkelser, tap av båten, manglende evne til å håndtere båten, myndighetenes beslag av båten  eller tredje part, må CYC samt en lokal representant meddeles om situasjonen umiddelbart. Båtleieren må gjøre nødvendige tiltak for å begrense skade og negative konsekvenser (f.eks. økonomiske tap) og dokumentere, overvåke og, etter overensstemmelse med båteieren, legge ut penger for potensielt reparasjonsarbeid.

1.3.10.  Om båtleieren delvis er ansvarlig for skader eller de situasjoner som nevnes over, eller bryter diss vilkår i denne avtalen, skal båtleieren kompensere båteieren for utgifter, potensielle tap og andre direkte eller indirekte skader som oppstår på grunn av båtleierens handlinger. Ved personskade eller skade på båten skal båtleieren skrive en rapport og få råd fra en tredjeperson (f.eks. havnekaptein, lege eller inspektør).
Om en skade ikke kan repareres under reisen og omstendighetene gir rom for en retur av båten, må båtleieren returnere til hjemmehavnen innen leietiden har løpt ut, etter å ha kontaktet CYC, slik at skadene kan repareres. Dersom CYC, som nevnt over, skal betale reparasjonskostnadene returneres den delen av leieavgiften som tilsvarer den gjenstående leietiden.

1.3.11.  Ved brudd på noen av punktene i denne avtalen må båtleieren betale/erstatte CYC for alle de skadene og kostnadene som rammer CYC på grunn av kontraktsbrudd. Om CYC blir gjort ansvarlig overfor en tredjepart på grunn av båtleierens handlinger, skal båtleieren betale CYC for de utgiftene som de påføres på grunn av slike handlinger. Skulle det oppstå tap eller skader på båten eller utstyret under leietiden skal båtleieren legge ut for kostnadene for utbytte eller reparasjoner dersom skadene ikke har oppstått på grunn av normal slitasje. Båtleieren er ansvarlig for kostnader som ikke dekkes av forsikringer og følgekostnader på grunn av tilsiktede eller grovt uaktsomme handlinger.

1.3.12 Om en skade rapporteres for sent eller ufullstendig, slik at forsikringen ikke kan gjøres gjeldende, er båtleieren fullt ansvarlig for kostnadene.

1.4. Pris og avtalte tjenester

1.4.1. Informasjonen i brosjyrer og kataloger, inkludert internett, er inkludert i avtalen. Informasjonen er bindende for arrangøren, om ikke denne informasjonen i kataloger, internett eller brosjyrer eksplisitt forbeholder seg retten til å gjøre endringer og den reisende har fått informasjon om disse endringene innen avtalen inngås. CYC har en dynamisk prissetting på sin online booking som tilpasses etter tilbud og etterspørsel.

1.4.2. Det som inkluderes i prisen er båten og tilhørende utstyr, sengetøy, alle nødvendige tillatelser, skatter og en jolle. Båtleieren har rett til nødvendig service i hjemmehavnen og normal slitasje under leietiden aksepteres.

1.4.3. CYC er ansvarlige for at båten er forsikret i proporsjon til depositumet (Se punkt 1.3.7). Forsikringen dekker skade ved brann, marina- og kollisjonsulykker, inkludert tredjepart. Forsikringen dekker ikke personlige eiendeler eller annen skade som noen i besetningen eller en annen person ombord påvirkes av. Kontrollér derfor Deres egen boligforsikring nøye eller tegn en separat reiseforsikring. Forsikringen omfatter ei heller skader som oppstår på grunn av uaktsomhet eller uvettig forsømmelse av båtleieren eller noen i besetningen.

1.4.4.  Prisen skal angis på et slikt sett at hele leieavgiften tydelig fremkommer. Den skal omfatte alt i avtalen, inkludert tjenester, obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

1.4.5. Eventuelle, særskilte tjenester/leveranser på båtleierens forespørsel inkluderes kun i avtalen dersom disse uttrykkelig bekreftes av CYC.

1.4.6. Ved leie av skipper, vertinne eller kokk, tillkommer matkostnader under reisen.  


 1.5. Avtaleinngåelsen


1.5.1. Avtalen er bindende for partene når CYC skriftlig har bekreftet båtleieren bestilling og båtleieren har betalt registreringsavgiften. CYC skal bekrefte båtleierens bestilling uten forsinkelse.

1.5.2. Har den reisende, etter purring utsatt betaling av registreringsavgiften, skal dette fremkomme på bookingbekreftelsen med en oppgitt dato for seneste betalingsmulighet. Forespørselen er likevel bindende for den reisende.

1.5.3. Dersom båtleieren ikke betaler i samsvar med avtalen, har CYC rett til å oppheve avtalen. Ved en slik heving har CYC krav på erstatning for det beløpet som båtleieren skulle ha betalt, om båtleieren hadde avbestilt reisen i samsvar med avbestillingsreglene i avsnitt 3.1.

2. Endring av avtalen
2.1. Prisendringer

2.1.1. Dersom en kostnadsøkning for arrangøren skulle inntreffe etter en avtale tilsvarende punkt 1.5 har blitt bindende for partene, får arrangøren øke prisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene som disse bygger på:

- Endringer i transportkostnader, inkludert priser på drivstoff

- Endringer i skatter, toll og avgifter, eller avgifter for visse tjenester, som f.eks. flyplass-, havne-, landings- og startavgifter

- Endringer i valutakurser, som anvendes til beregning av prisen. 

2.1.2. Rett til prisøkning kan, ifølge teksten ovenfor, kun forekomme om kostnadsøkningen overstiger SEK 100 kr.

2.1.3. Prisen kan ikke høynes under de siste 20 dagene før den avtalte ankomstdagen. CYC skal så snart det er mulig underrette båtleieren om prisendringene.

2.1.4. Reisens pris skal på tilsvarende vis senkes dersom CYCs kostnader reduseres tidligere enn 20 dager før den avtalte avreisedagen, på samme måte som angitt over. Ved kostnadsreduksjon skal prisen kun senkes dersom reduksjonen overstiger SEK 100 kr.

2.2 Endringer etter avtalens inngåelse

Den reisendes ønsker om endringer før avreise. Ved endringer vedrørende bookingen tar CYC et administrativt tillegg på minimum SEK 300 kr.

2.2.1. CYC endringer/avbestilling før avreise

2.2.1.1. Arrangørens endringer/avbestillinger før avreise.
Tidplanen er midlertidig frem til 7 dager før avreise. Endringer av de midlertidige tidene meddeles den reisende så snart som mulig. Forandringer i de midlertidige tidene kvalifiserer ikke til prisavslag, erstatningsreise, erstatning eller annen kompensasjon. Informasjon om avlyst reise gis senest 20 dager før avreisen.

2.2.1.2. Om CYC må avbestille leien av båt eller om den ikke kan gjennomføres som avtalt, skal båtleieren snarest informeres om dette.

2.2.1.3. Dette gjelder ikke for endringer eller avvik som kan anses å være mindre betydelige for båtleieren.

2.2.1.4. Om endringer medfører at båtleiens økonomiske verdi reduseres, har båtleieren krav på prisavslag.  

2.2.1.5.  Dersom de endringene CYC har gjort i avtalen er vesentlige, eller reisen innstilles uten at båtleieren har noe skyld i saken, kan han/hun heve avtalen og få tilbake hele beløpet som han/hun betalte i henhold til avtalen.

2.2.1.6. Båtleieren skal, innen rimelig tid etter å ha tatt imot meldingen om endringen eller innstilt fly, underrette CYC om sitt valg.

2.2.1.7.  Minste antall personer til seilkurs og cruise på seilbåt er 6 deltakere. Sammenslåing av seilkurs og cruise på seilbåt kan forekomme ved for få påmeldte deltakere.

2.2.1.8. Dersom endringer i de avtalte tjenestene i henhold til 2.2.1.2 eller 2.2.1.4 kommer av omstendigheter som er utenfor CYCs kontroll, som de, innenfor rimelighetens grenser, ikke kunne ha forventet i det avtalen ble inngått og de konsekvensene som følger, også innenfor rimelighetens grenser, ikke kunne unngås eller overvinnes, har båtleieren ikke rett på erstatning. Om endringer skyldesunderleverandører som CYC har engasjert, er CYC kun fri fra ansvar dersom endringen kommer fra omstendigheter som er utenfor underleverandørens kontroll.

3. Avslutning av avtalen
3.1 Båtleierens avbestilling av båtleien - allmenne bestemmelse

3.1.1. Om båtleieren ikke kan leie båten i henhold til bestillingen skal båtleieren umiddelbart meddele dette til CYC. CYC kan da gi et avbestillingsgebyr som nedenfor.
3.1.2.  Båtleierens avbestilling skal skje på den måten som angis i avtalen. Dersom ikke annet fremkommer skal avbestilling skje skriftlig.

3.1.2.  Ved avbestilling tidligere enn 40 dager før tilgang til båten skal den reisende betale registreringsavgiften.

3.1.4. Ved avbestilling 39-0 dager før tilgang til båten skal den reisende betale 100% av prisen for leie av båten.

3.1.5. Dersom båten ikke er tilgjengelig ved den planlagte overtakelsen forbeholder CYC seg retten til å tilby en likeverdig eller bedre båt. Dersom CYC ikke skulle klare å tilby en bedre eller likeverdig båt ved den planlagte overtakelsen, kan båtleieren heve avtalen innen 24 timer ved en leietid på maksimalt 10 dager og innen 36 timer ved en leietid på minst 10 dager. Den uteblivende båttiden erstattes i forhold til den uteblitte leietiden. Dersom kunden ikke avbestiller båten har han rett på tilbakebetaling av leiebeløpet for den tiden hvor båten er utilgjengelig.

3.1.6 Dersom deler av utstyret har blitt skadet eller tapt ved utleie, før båtleierens leietid, og CYC ikke kan erstatte utstyret før etter leietidens slutt, har kunden ikke rett til å avbestille båten eller kreve erstatning av CYC, om båten er sjødyktig. Garanti for at båten fungerer perfekt kan heller ikke gis, ettersom slitasje, feilaktig bruk og værforhold kan forårsake feil/skader. Ekstrasenger holder ikke samme standard som de ordinære sengene. (Ekstrasenger angis i markedsmateriellet med antall senger etter “+”-tegnet. 8+2+2 innebærer f.eks. 8 ordinære senger og 4 ekstrasenger. CYC tar ikke ansvar for problemer eller ulemper forårsaket av bortfall av elektrisk strøm som skyldes midlertidige feil i basen, myndighetenes varslingssystem eller lignende.

3.2. Båtleieren og CYC har rett til å heve kontrakten på grunn av force majeure

3.2.1. Både CYC og båtleieren har rett til å heve kontrakten om det, etter at avtalen har blitt bindende for begge parter, i eller i nærheten av båtens hjemmehavn, inntreffer en naturkatastrofe, krigshandlinger, generalstreik eller en annen inngripende hendelse, som påvirker båtleiens gjennomføring eller forholdene ved reisemålet på det tidspunkt da reisen skal gjennomføres. Om båtleieren eller CYC hever kontrakten med støtte fra denne bestemmelsen, har båtleieren rett til å få tilbake det han/hun betalte i henhold til kontrakten. Om CYC hever kontrakten med grunnlag i denne bestemmelsen, har båtleieren ikke rett på erstatning.

3.2.2. Hvorvidt hendelsen kvalifiserer for å kalles en force majeure, som angitt i 3.2.1, bestemmes av de offisielle uttalelsene fra svenske/norske og internasjonale myndigheter. En fraråding fra UD om å reise til det aktuelle reisemålet, skal anses som en slik hendelse.

3.2.3. Båtleieren har ikke rett til å avbestille, etter 3.2.1, om han/hun ved inngåelsen av avtalen kjente til at en slik inngripende hendelse, som omtalt i dette punktet, forelå eller om hendelsen var allment kjent.

3.2.4. Om båtleieren ikke har rett til å avbestille reisen, med grunnlag i 3.2.1, men allikevel avbestiller, er det CYCs allmenne avbestillingsregler i punkt 3.1 som gjelder

4. Feil og mangler
4.1. Klager

4.1.1. Ved feil i de avtalte tjenestene skal båtleieren umiddelbart, etter at han/hun oppdaget eller burde ha oppdager feilen, ringe telefonnummeret som er angitt og klage, for å gi muligheten til å rette opp feilen og kreve erstatning/kompensasjon  senere. Klager skal, om mulig, skje i båtens hjemmehavn.

4.1.2. Båtleieren skal, om mulig, forsikre seg om at klagen blir dokumentert i skriftlig form av arrangøren eller arrangørens underleverandør på stedet.

4.1.3. Den reisende kan ikke klage på feil om ikke klagen skjer i overensstemmelse med det som er sagt over.

4.1.4. Krav på erstatning eller prisavslag, skal snarest etter reisens avslutning sendes til CYC, i samsvar med punkt 4.2.1

4.2. Retting av feil

4.2.1. Dersom CYC tilbyr seg å rette feilen, kan båtleieren ikke kreve prisavslag eller avslutte kontrakten, forutsatt at rettingen skjer innen rimelig tid og uten ekstra kostnad eller vesentlig ulempe for båtleieren. Om en feil påvirker seilingen betydelig og ikke kan rettes, erstattes båten med en tilsvarende/likeverdig båt. I tilfelle hvor det blir en erstatningsbåt, veier prisen for erstatningsbåten tyngre enn utstyrsdetaljer og årsmodell. Vi går sammen igjennom hva som ikke har fungert og hva som har forårsaket ulempene, for å finne en rimelig løsning eller enighet. Tilbakebetaling blir ikke gitt for mindre feil som ikke påvirker seilingen. Om den reisende ikke er fornøyd med de tiltakene som er fattet skal en skriftlig melding, på engelsk, leveres til en representant/båtutleieren, senest ved utsjekking. Klager skal være hos CYC senest 2 uker etter ankomsten.

4.2.2. Båtleieren skal alltid prøve å begrense skade.

5. Ansvarsbegrensninger CYC

5.1. CYCs ansvar for krav på grunn av skade eller feil er begrenset til båtleien.

6. Tvister

6.1.  Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkning av avtalen gjennom forhandlinger. Om partene ikke kan bli enige, kan tvisten prøves av Forbrukerrådet eller av en allmenn domstol.

Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor

Croatia Yacht Clubs kompletterande villkor återfinns i fet och kursiv stil

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
- transport och
- inkvartering eller
- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.


1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer. 

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed. 

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8. Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar. 

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll. 

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför. 

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

1.2.12. Kompetens krav. Minst en person skall kunna styrka navigationskompetens med ett internationell intyg, lägst förarbevis och VHF-certifikat. Dessa behöver ej innehas av samma person. Handlingarna skall visas i orginal vid incheckning av båten. CYC tar ej ekonomiskt ansvar ifall intyg eller orginal saknas eller är ogiltligt. CYC följer NFB´s (Nämnden för båtlivsutbildning) föreskriver gällande nautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-663 79 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetens saknas.  

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås. 

1.3.1.1. Tryckfelsreservation. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer/hemsidan och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta åtgärder. 

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt. Vid påbörjad betalning anses avtalet bindande.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 

1.3.3.1. Anmälningsavgift. Anmälningsavgiften kan variera beroende på typ av båt och resval, se bokningsbekräftelse. Anmälningsavgiften betalas direkt vid bokningstillfället eller senast 7 dagar efter att bokningen har bekräftats. 

1.3.3.2. Slutbetalning. Slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa. 

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet. 

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen. 

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

1.3.8.1. Minimiantal för seglingskurs och kryssning på segelbåt är 6 deltagare. Sammanslagning av seglingskurs och kryssning på segelbåt kan förekomma vid för få anmälda deltagare. 

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan. 

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum. 

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

1.3.12. Flygbiljetter. För flygbiljetter gäller flygbolagets egna villkor, vilket innebär att biljetten ej är ombokningsbar. 

1.4. Avtalets ingående. Av alternativ 1.4.1 och 1.4.2 blir avtalet bindande enligt punkt1.4.2

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.2.1. Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.


2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
 ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
 ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
 ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna. 

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa 

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad. 

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster. 

2.3.1.3. Ändringar efter avtalets ingående. Resenärens önskemål om ändringar före avresa. Vid ändringar rörande bokningen tar CYC ut en administrativ avgift på ett belopp från 300kr. 

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom. 

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:
 häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
 delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta. 

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären. 

2.3.2.7.  Arrangörens ändringar/inställande före avresa. Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar I de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. Information om inställande av resa lämnas senast 20 dagar innan avresa. 

2.3.3. Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang. 

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll. 


3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen. 

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid rese-närens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grundval av tidpunkten för avbeställningen. Om det inte finns några standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats. 

3.1.2.1. Resenärens avbeställning av paketresan. Avbeställningskostad för resenären: Avbeställning 40 dagar eller mer innan avresa betalas anmälningsavgiften. 39-0 dagar innan avresa- 100% av resans pris. 

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd. 

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd. 

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.


4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären. 

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

 

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).


6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 


Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.